Ákvæði og skilmálar

ÚTGÁFA 3. MAÍ 2022

1. AFHENDING ÞJÓNUSTU

Sænska einkahlutafélagið Nordic Legal Entity Identifier AB, fyrirtækjanúmer 556708-1699, („NordLEI“) er viðurkenndur rekstraraðili (Local Operating Unit („LOU“)) innan GLEIS-kerfisins (Global Legal Entity Identifier System) og veitir viðskiptavinum sínum (hver um sig nefndur „notandi“) LEI-þjónustu.

GLEIS er undir eftirliti og stutt af GLEIF-stofnuninni (Global Legal Entity Identifier Foundation).

NordLEI veitir LEI-þjónustu á vefsetri NordLEI www.nordlei.org þar sem skráð eru viðmiðunargögn lögaðila („LE-RD“) sem nauðsynleg eru fyrir LEI. Auk þessa heldur NordLEI utan um skilríki, samskipta- og innheimtugögn er varða beint samband við notandann.

Með því að samþykkja þessi ákvæði og skilmála, samþykkir notandinn vinnslu allra persónuupplýsinga eins og kveðið er á um í persónuverndarstefnu NordLEI www.nordlei.org/privacy-policy (‘persónuverndarstefnan’). Í persónuverndarstefnunni er fjallað um hvernig NordLEI hefur umsjón með og notar persónuupplýsingar, sem og hvernig friðhelgi notanda er vernduð við notkun á þjónustu NordLEI.

2. ÁREIÐANLEIKAKÖNNUN OG NOTKUN LEI

Réttur aðila til að sækja um og fá LEI-skráningu er skilgreindur á víðan hátt í tilmælum 8 í meginreglum um rekstraraðila, sem hægt er að nálgast á www.financialstabilityboard.org/publications/r_120608.pdf. Í flestum tilfellum er áreiðanleikakönnun á aðila sem er skráður í fyrirtækjaskrá (eða sambærilegri skrá) einfalt ferli þar sem notast er við upplýsingar frá opinberum aðilum. Þó kunna aðilar, sem ekki hafa sérstaka stöðu sem lögaðili samkvæmt lögum og reglum viðkomandi lagaumdæmis, að sækja um LEI-skráningu. Þeim kann að vera heimilt sem notendum að fá sérstaka LEI-skráningu að uppfylltum fullnægjandi skilyrðum fyrir því að teljast fjárhagslegir mótaðilar sem lúta upplýsingaskyldu (samkvæmt EMIR, Dodd-Frank Act eða álíka löggjöf), t.d. eru einkaeigendur, sjóðir, skráð sameignarfélög sem geta stundað sjálfstæð fjármálaviðskipti gjaldgeng til LEI-skráningar.

3. SKYLDUR NOTANDANS

Notandinn ber ábyrgð á nákvæmni LE-RD. Þetta er raunin í öllum tilfellum, hvort sem notandinn sækir um fyrir eigin hönd, fyrir hönd tengds aðila eða er fulltrúi eða umboðsaðili. Með því að senda gögnin ábyrgist notandinn að gögnin séu rétt og eigi við um LEI-skráningarferlið. NordLEI áskilur sér rétt til að óska eftir frekari skjölum.

Notandinn er skyldur til þess að tilkynna NordLEI um allar breytingar á skráðum aðila sem kalla á breytingar á LE-RD og eru tilkomnar vegna tilvika lögaðilans sem skilgreind eru í GLEIS (‘tilvik lögaðila’). Finna má nokkur leiðbeinandi dæmi í viðauka 1 í þessum ákvæðum og skilmálum, www.nordlei.org/terms-and-conditions-appendix-1. Þetta skal gera með stöðugum hætti og í samræmi við árlega endurnýjun og endurskoðun á LE-RD. NordLEI þarf hugsanlega að breyta LE-RD samkvæmt gildandi lögum eða innri reglum rekstraraðila.

Notandinn skal tryggja að LEI-umsóknin sé einkvæm og vera meðvitaður um að einungis er hægt að úthluta hverjum lögaðila einum (1) LEI-kóða, þ.e. bannað er að leggja fram beiðni um annan LEI-kóða hjá NordLEI eða öðrum starfsstöðvum þess. Ef áreiðanleikakönnun leiðir í ljós að annað LEI-númer hefur verið skráð (eða skráning er væntanleg) verður beiðni notandans hafnað. Frumskráningargjöld verða þó innheimt til að greiða fyrir þá vinnu sem NordLEI hefur innt af hendi.

Notandinn skal veita og endurskoða LE-RD a.m.k. einu sinni á ári.

Þriðji aðili kann að gera athugasemd við LE-RD notandans. Þegar svo ber undir, er notanda tafarlaust skylt að veita NordLEI stuðning, afhenda öll umbeðin skjöl og aðhafast allt sem gerir NordLEI kleift að uppfylla skuldbindingar sínar um þjónustustig gagnvart GLEIF.

Notandinn gerir sér grein fyrir því að útgáfa LEI-kóða og árleg endurnýjun/endurskoðun hans fer fram samkvæmt kröfum GLEIF.

Notandinn skal reiða af hendi greiðslu á gjalddaga fyrir endurnýjun á LEI-kóðanum.

Notandinn gerir sér grein fyrir að GLEIF áskilur sér rétt til að krefjast millifærslu á LEI-kóða yfir til annars rekstraraðila.

Notandinn gerir sér grein að tengd LEI(s) undir notendareikningnum gæti verið háð flutningi til NordLEI eða annars samstarfs LOU til að uppfylla framtíðarviðhald.

4. VERÐ OG REIKNINGAGERÐ

NordLEI mun innheimta stöðluð gjöld af viðskiptavinum eins og lýst er nánar hér á eftir.

Nánari upplýsingar um verð á frumskráningu LEI-kóða eða árlegri endurnýjun er að finna á verðsíðunni www.nordlei.org/support-pricing og skal gjaldið greitt um leið og notandinn hefur lagt fram pöntun. NordLEI mun halda ógreiddum pöntunum opnum þar til greiðsla hefur borist eða þar til hún rennur út vegna þess að greiðsla hefur ekki borist. NordLEI sendir notandanum eingöngu PDF-skjöl með pöntunarstaðfestingum og kvittunum í tölvupósti.

NordLEI mun ekki afgreiða útgáfu á LEI-kóða eða endurnýjunaratriði fyrr en greiðsla hefur borist.

NordLEI bætir við virðisaukaskatti eftir því sem við á, í samræmi við sænskar virðisaukaskattsreglur um þjónustu í Svíþjóð, ESB-ríkjum og öðrum löndum. NordLEI reiðir sig á VSK-númer og innheimtugögn borgunaraðilans („greiðandans“) sem notandinn skráir, sem kunna að vera frábrugðin gögnum notandans. NordLEI útvegar ekki aðrar gerðir af skattavottorðum, VSK-fyrirspurnum eða viðlíka.

Sé greiðandinn skráður í ESB-aðildarríki mun NordLEI staðfesta, að því marki sem hægt er, að ESB VSK-númerið sé til og í gildi. Sé notanda ófært að framvísa ESB VSK-númeri við skráningu innheimtir NordLEI fullan sænskan virðisaukaskatt við greiðslu, eða 25%. Þegar notandi getur látið í té gilt ESB VSK-númer skal greiðandi bera ábyrgð á greiðslu VSK á hverjum stað í samræmi við reglur um skattskylda VSK-veltu. Pöntunarstaðfestingin og kvittunin inniheldur allar nauðsynlegar ESB VSK-upplýsingar.

Notandinn samþykkir rafræna miðlun pöntunarstaðfestinga og kvittana fyrir eigin hönd og fyrir hönd þeirra móttakenda reikninga sem hann skráir á vefsetri NordLEI.

Greiðandi skal inna af hendi greiðslu samstundis í samræmi við móttekna pöntunarstaðfestingu til að ekki verði töf á útgáfu eða endurnýjun LEI-kóðans og greiðandinn getur valið að greiða í þeim upphæðum og gjaldmiðlum sem er að finna á www.nordlei.org/support-pricing. Til að taka af allan vafa er full greiðsla skilgreind sem nettóupphæð sem greidd er til NordLEI utan skatta, bankagjalda, gjaldeyrisskiptaþóknunar og millifærslugjalda.

Hafi NordLEI ekki borist full greiðsla á réttum tíma í samræmi við pöntunarstaðfestinguna, áskilur NordLEI sér rétt til að fjarlægja pöntunina.

NordLEI kann að endurskoða gjaldskrána og ákveða einhliða nýja gjaldskrá og gefa hana út.

5. SKYLDUR NORDLEI

Nordlei vottar LE-RD sem notandinn veitir. Slíkt felur í sér staðfestingu á því að umsóknaraðili sé raunverulegur með því að nota opinberar upplýsingar, t.d. skráningu í fyrirtækjaskrá, opinberar heimasíður og opinber skjöl.

NordLEI snýr sér til notandans þegar umsóknir eru ófullnægjandi eða leitar frekari upplýsinga til staðfestingar á aðilanum þegar opinberar heimildir duga ekki til.

NordLEI gerir viðeigandi ráðstafanir til að ganga úr skugga um að enginn LEI-kóði hafi verið gefinn út af öðrum rekstraraðila fyrir sama lögaðila.

Lögaðilinn hefur rétt á að biðja um millifærslu LEI-kóða til annars rekstraraðila (sem lögaðilinn tilgreinir sérstaklega) og/eða heimila öðrum rekstraraðila að biðja um slíka millifærslu fyrir sína hönd.

Þegar vottun á LEI-kóða fyrir tilvik lögaðila er LE-RD uppfært innan samþykkts tíma fyrir andmæli samkvæmt SLA á milli GLEIF og rekstraraðilans.

Ef þriðji aðili leggur fram andmæli gegn LE-RD frá notanda upplýsir NordLEI notandann um það og vottar andmælin. Andmælin kunna að vera samþykkt og birt, leiðrétt og birt eða þeim hafnað.

6. ALMENNAR UPPLÝSINGAR

Notandinn samþykkir að öll opinber viðmiðunargögn frá einkaaðilum sem NordLEI aflar sér og móttekur við skráninguna og í áreiðanleikakönnuninni séu samstundis birt og hægt sé að leita að þeim á vefsetrum NordLEI og GLEIF, eftir því sem við á.

Í tilvikum þegar fulltrúi lögaðila finnur rangar eða falsaðar upplýsingar meðal opinberra gagna NordLEI skal senda tölvupóst á support@nordlei.org til að hægt sé að kanna málið frekar.

7. GILDISTÍMI OG LÚKNING

Samningurinn sem er stýrt af þessum skilmálum skal gilda þar til annaðhvort notandinn eða NordLEI eru leyst upp eða á annan hátt hætta rekstri sínum (að öllu leyti eða aðeins sem rekstraraðili). Uppsagnaraðili skal leggja fram skriflega tilkynningu um uppsögn og skal hljóta staðfestingu móttöku af aðilanum sem ekki segir upp samningnum.

Uppsögn kemur til greina í eftirfarandi tilvikum: (i) við millifærslu LEI-kóða notandans til annars rekstraraðila eða til GLEIF, (ii) notandi missir stöðu sína sem lögaðili með LEI-kóða, (iii) LEI-kóðinn er felldur niður vegna þess að notandi uppfyllir ekki kröfur við endurnýjun.

Uppsögn kann að taka strax gildi í tilvikum þegar um er að ræða (i) alvarleg eða endurtekin brot á samningstengdum skyldum sem ekki er unnt að bæta, eða bótum hefur verið hafnað þrátt fyrir viðunandi bótatímabil, eða (ii) í tilvikum þegar aðalsamningur NordLEI við GLEIF er sagt upp (án bótaskyldu af hálfu NordLEI vegna nokkurs tjón sem hlýst af slíkri uppsögn).

8. ALMENNT

Frekari upplýsingar um endurgreiðslustefnu NordLEI er að finna á www.nordlei.org/refund-policy.

Ákvæðin og skilmálarnir geta verið uppfærðir hvenær sem er. Breytingum verður komið á framfæri við notandann við innskráningu á vefsetur NordLEI. Notendum þjónustu NordLEI ber lögum samkvæmt að fylgja ávallt þessum ákvæðum og skilmálum.

Þessi ákvæði og skilmálar ásamt öllum viðaukum þeirra skulu gilda á ensku. Í öllum tilvikum þegar merkingarmunur verður á milli upprunalegu útgáfunnar á ensku og þýðingu textans, skal upprunalega enska útgáfan ávallt gilda. Allar tilkynningar samkvæmt þessum skilmálum skulu vera á ensku.

Þjónusta NordLEI lýtur sænskum lögum og allur málarekstur fer fram fyrir sænskum dómstólum.